Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
II. Grup Katyon Analizi

II. grup katyonları civa (II) (Hg2), kurşun (Pb2+),  kadmiyum (Cd2+), arsenik (III) (As3+), bizmut (III) (Bi3+), antimon(III) (Sb3+) ve kalay (II) (Sn2+) dır.Eğer ortamda hem I. grup hemde II. grup katyonlar varsa 3M HCl çözeltisi eklenmesi ile I.grup katyonlar çökecek II.grup katyonlar çözünerek (klorür tuzları sulu ortamda çözünür) çözeltide kalacaktır. Oluşan çökelek ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra çözeltiye 0.3 M HC1 eklenmesi durumunda II grup katyonlar, asitli ortamda sülfürleri halinde çöktürülürler Başlangıçtaki çözeltide III grup katyonlardan mangan (Mn2+), çinko (Zn2+), kobalt (Co2+), nikel (Ni2+) ve demir (Fe3+) iyonları var ise bunlarda da sülfürlerinin çökme ihtimali doğuyor. halinde çökerler. Burada devreye ortamın pH’sı girer ve İki farklı katyon grubunu birbirinden ayırmak için bu sülfürlerin çözünürlüklerindeki geniş farklılıktan yararlanılır.

II. grup katyon sülfürlerinin Kçç değerleri

SnS :     1.2  x 10-27
CdS :    2.0 x l0-28
PbS :    7.0 x 10-28
CuS :    6.0 x 10-36
HgS :    1.6 x 10-52
Sb2S3:   1.7 x l0-93
Bi2S3 :  1.0 x10-97

III. grup katyon sülfürlerinin Kçç değerleri

 

MnS :  3.0 x 10-13
FeS :   6.0 x 10-18
NiS :  1.0x 10-22
CoS :   5.0 x 10-22
ZnS :   4.5 x l0-24


0.3 M HCl kullanılması ile II. grup katyonlar sülfürleri halinde çökerken, III. grup katyonlar çökelek oluşturmayıp çözeltide kalırlar. Hidronyum iyonunun derişiminin önemi sülfür iyonu derişimini kontrol etmesinden kaynaklanır.

         H2S +H2 «  S-2 + 2H3O+

Doygun H2S çözeltisi yaklaşık 0.l M dır. Bu durumda,

[H3O+]2  [S2-]   =   6.8 x 10-24

II. grup katyonların sülfürleri halinde çökmesini sağlayan hidronyum iyonu derişimi 0. 3 M ( pH= 0.5 ) kabul edilirse katyonu çöktürmek için gerekli S2- iyonu derişimi:

(0,3)2  [S2-]  = 6.8x10-24                [S2] =7.5x l0-23 M   olur.

 

 

Yarı mikro analiz yönteminde katyonların çökme işleminden önceki başlangıç derişimleri 0.01 M değerine eşit veya daha küçüktür. Bu durum dikkate alındığında iki değerlikli bir katyon (M2+)'un sülfürünün çözünürlük çarpımı :

MS(k) «   M+2 + S-2

K çç = [M+2]    [S-2]   =   (0.01) (7.5 x 10-23)   =  7.5 x 10-25 olur.

Daha önce verilen II. grup katyon sülfürlerinin çözünürlük çarpımı değerlerinin tamamı [H3O+] = 0.3 M olan bir çözeltide elde edilen çözünürlük çarpımı 7.5 x 10-25 değerinden küçük, III. grup katyon sülfürlerinin çözünürlük çarpımı değerleri ise 7.5 x 10-25 değerinden daha büyüktür. Dolayısıyla bu ortamda yalnızca II. grup katyonlar çökecektir. III. grup katyonlarını sülfürleri halinde çöktürmek için ortamın pH'ını yeniden ayarlamak gerekir. III. grup sülfürleri arasında çözünürlük çarpımı sabiti en büyük olanı MnS dür. Bir katyonu sülfürü halinde çöktürülüp çözeltiden tam olarakayrılması için, katyonun çözeltide kalan derişiminin, o iyonun başlangıç derişiminin milyonda birine düşmesi gerekir. Bunlar dikkate alınarak 0.0l M Mn2+ iyonlarının tamamını MnS şeklinde çöktürmek için gerekli olan [H3O+] değeri aşağıdaki gibi hesaplanır.
   Kçç= [M2+]   [S2-
  
    1.1 x 10-15  = 0.01 x 10-6   [S2-
  
   [S2-]=1.1x10-7M   bu değer (1) eşitliğinde yerine konursa
  
   [H3O+]2 ( 1.1 x 10 -7 ) = 6.8 x 10-24    (1)
  
   [H30+] = 7.9 x 10-9 
  
   pH =   8.1

Görüldüğü gibi III. grup katyonlarını çöktürmek için çözeltinin bazik olması gerekir. II. ve III. grup sülfürlerinin çöktürülmesi için gerekli olan H2S; demir sülfür ve tiyoasetamid (CH3CSNH2) gibi reaktifler kullanırak elde edilebilir. Tiyoasetamid ucuz ve suda kolay çözünmesi nedeniyl etercih edilir. ısıtıldıgibi çeşitli bileşiklerden elde edilebilir. Buradaki laboratuvar çalışmalarında H2S en kolay elde edildiği tiyoasetamid bileşiği kullanılacaktır. H2S oluşturması için sadece ısıtmak yeterlidir.
CH3CSNH3 + 2H2«  CH3COO- + H2S


 

 

 

 

 

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 41890
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
LabSafe Laboratuvar ve İş Güvenliği Kataloğu
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
LabMedya: Kimya, gıda, sağlık ve günlük hayattan oluşan bir karışım...
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 26.10.2017 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 18377145
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck