Ana Sayfa | Site Ağacı | Site Hakkında | Site İçi Arama | Bize Ulaşın  
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Fizikokimya
Polimer Kimyası
Organik Kimya
Genel Kimya
Enstrümental Kimya
Su ve Çevre Kimyası
Gıda Kimyası
Ambalaj Kimyası
Deney Öncesi Hazırlık
Gıda Analizleri
Yem Analizleri
Su Analizleri
Temizlik Mad. Analizleri
10. Kaynaklar ve Ekler

10. Kaynaklar

1. Alperdan, İ. Kocakuşak, S. Konukçu, H. ve Türkmen, S. “Gıda Maddelerinde Çeşitli Standartlara göre Müsaade Edilmeyen Katkı Maddelerinin Saptanması”, Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü Matbaası, Gebze s.26-34, (1979). 

2. Yentür, G, ve Bayhan, A, “Bazı Gıda Maddelerinde Sorbik Asit ve Benzoik Asit Miktarlarının Araştırılması”, Ankara s.79-82, (1990). 

3. Saldamlı, İ. “Gıda Katkı Maddeleri ve İngrediyenler”, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara s.14-26, (1985). 

4. Çakmakçı, S. ve Çelik, İ. “Gıda Katkı Maddeleri”, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu, No:164, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ofset Tesisi, Erzurum, s.42-68, (1995) (yayınlanmamış). 

5. Karaali, A. ve Özçelik, B. “Gıda Katkı Maddeleri”, Gıda katkısı olarak doğal sentetik boyalar, Ankara, Gıda 18 (6);389-396, (1993). 

6. Saldamlı, İ. “Gıda Kimyası”, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği, Ankara, s.489-495, (1998).

7. Gül, İ. “Gıda Katkı Maddeleri”, Ön Lisans Tezi,  Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Bursa, 37s.(2004) (yayımlanmamış). 

8. Özcan, M. ve Akgül, A. “Gıdalar için doğal renk maddeleri 2”, Gıda 20:(4), Ankara, s.365–369, (1995). 

9. Acar, J. ve Cemeroğlu, B. “Meyve ve Sebze Teknolojisi” (Cilt II)  Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 43, Sanem Matbaası, s.36-38, (1998).

10. Keskin, H. “Gıda Kimyası” İstanbul Üniversitesi Yayınları, Kimya Fakültesi. No: 3, Osman Yalçın Matbaası, (II. Baskı). İstanbul 1525s.(1999). 

11. Smith, J. “Technology of – Reduced – Additive Foods”, Blackie Academic α Professional, London s.126-158, (1993). 

12. Saldamlı, İ. ve Uygun, Ü. “Sağlıklı Gıda Formülasyonları ve Nütrasotik Katkılar”, Dünya Gıda, Ekim, s.49, (1998). 

13. www.lycopene.org Erişim: [26 Mart 2006].  

14. Karaali, A. “Bazı Gıda Katkı Maddelerinin Mikrobiyal Sentezle Üretimi Olanakları Üzerinde Çalışmalar”, Gıda Mühendisliği Dergisi 97/21, s.73-176, (1997). 

15. Vural, N. “Besin Analizleri”, Beslenme Ders Notları, Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi. No: 69, Malatya, 124s.(1992). 

16.http://www.kimyamühendisi.com.tr “Gıdalardaki Doğal ve Yapay Renk Maddeleri” Erişim: [26 Mart 2006]. 

17. Hüsrevoğlu, N. “II. Gıda ve Beslenme Sempozyumu”, TÜBİTAK, 25-27 Haziran, İstanbul, 48s.(1977). 

18. Anonim, “Gıda Katkı Maddeleri Ulusal Spesifikasyonları”, Dünya Gıda Dergisi, Ankara, s.18, (1994). 

19. Saldamlı, İ. (Ed.), “Sağlıklı Gıda Katkı Maddeleri”, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, s.15, (1998). 

20. Özcan, G. Artık, N. ve Üner, Y. “Gıda Katkı Maddelerinin Tüketici Bilinci ve İnsan Sağlığı Açısından İrdelenmesi”, TMMOB, Eylül, s.31, (1997).

21. Borcaklı, M. “Gıda Üretiminde Antimikrobiyal Maddelerin Kullanımı ve Mikrobiyolojik Güvencenin Sağlanması”, TMMOB yayınları, Ankara, Mart s.16-21, (1999). 

22.http://www.carotenoidsociety.org/ Erişim : [16 Nisan 2006]. 

23. Öztan, A. “Et Bilimi Teknolojisi”, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları, No: 19 Ankara, s.88-97, (1993). 

24. Tosun, F. Bulama, C. “Gıdalardaki Doğal Renk Maddeleri”, Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği, Isparta 52s.(2002) (yayınlanmamış). 

25. http://www.tgk.gov.tr. “Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği“, Erişim: [8 Mart 2006]. 

26.http://www.food-info.net/tr/qa/qa-fi9.htm Erişim :[5 Nisan 2006]. 

27. Yasa, M. “20. Yüzyılın Sonunda Besin Aromalarının Kullanımının Düzenlenmesi İle İlgili Yasal Kurumlar”, Dünya Gıda Dergisi, Ekim s.48, (1999). 

28. http://www.saglikvakfi.org.tr/saglik/katkiy1.asp?id=65#k4 Erişim: [1 Nisan 2006].

29. http://www.saujanya.com Erişim: [10 Mayıs 2006]. 

30. Ekşi, A. “E Paniği ve Gıda Katkıları”, Dünya Gıda Dergisi, Kasım, s.28, (1997).

31. Anonim, Codex Alimentarius, Adridged Version Joint FAO/WHO Food Standarts Programme, FAO/WHO, Roma–Italy, 689s.(1990).

32.http://www.chm.bris.ac.uk/webprojects.2001/anderson/e/22.htm Erişim: [02 Mayıs 2006]

EKLER

Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği

Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete: 25.08.2002-24857

Tebliğ No: 2002/55

Amaç

Madde 1

Bu Tebliğ’in amacı, renklendiricilerin gıda maddelerindeki kullanımı ve etiketlenmeleri ile ilgili hükümleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2

Bu Tebliğ, gıda maddelerinde kullanımına izin verilen renklendiricileri ve bunların gıda maddelerindeki kullanımlarını kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3

 Bu Tebliğ 16.11.1997 tarihli 23172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4

Bu Tebliğ de geçen;

Renklendiriciler: Tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıdalarda ana bileşen olarak kullanılmayan, gıdaya renk artırıcı veya renk düzenleyici olarak katılan maddeleri, Qantum Satis/ QS: Maksimum düzeyin belirlenmediğini,

Bu Tebliğ kapsamında işlenmemiş gıda tanımı; bölünmüş, parçalanmış, kemiğinden ayrılmış, soyulmuş, temizlenmiş, ayıklanmış, öğütülmüş, kesilmiş, kıyılmış, inceltilmiş, dondurulmuş, derin dondurulmuş, soğutulmuş, paketlenmiş olsun veya olmasın; doğal yapılarında değişikliğe neden olacak herhangi bir işlem uygulanmamış gıdaları, ifade eder.

 

Renklendiricilerin kullanımı

Madde 5

Renklendiricilerin kullanımı ile ilgili hükümler aşağıda verilmiştir.

a) Gıda maddelerinden ve diğer kaynaklardan fiziksel ve/veya kimyasal ekstraksiyonla elde edilen diğer besleyici veya aromatik bileşenleri içermeyecek şekilde pigmentlerin selektif ekstraksiyonuyla oluşturulan maddeler de bu Tebliğ kapsamında renklendirici olarak nitelendirilirler.  Ancak bir gıda maddesinin üretiminde aromatik veya besleyici özellikleri nedeni ile kullanılan, ancak ikinci etkisi renk vermek olan paprika, turmerik, safran gibi maddeler renklendirici olarak değerlendirilmezler.

b) Peynir kaplamaları, salam ve sucuk kılıfları gibi gıdaların yenilemeyen dış kısımlarında kullanılan boyalar renklendirici olarak değerlendirilmezler.

c) Sadece Ek-1 de belirtilen maddeler gıda maddelerinde renklendirici olarak kullanılabilir.

d) Sadece Ek-3, Ek 4 ve Ek-5 de yer alan gıda maddelerinde ve sadece eklerde belirtilen koşullar altında renklendirici kullanımına izin verilmektedir.  Renklendiriciler, Özel Beslenme Amaçlı Gıdaların Tebliği’ne uygun olarak özel kullanılmalar için üretilen, bu eklerde belirtilen aynı gıda maddelerinde de kullanılabilir.

e) Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 de belirtilmedikçe, Ek-2 deki listede yer alan gıda maddelerinde renklendirici kullanılamaz.

f) Ek-2 de yer alan gıda maddelerinde renklendirici kullanılmaması hükmü, bileşenlerinden gelebilecek renklendiricilerin, gıda maddesine taşınmasına engel teşkil etmez.

g) Sadece belirli kullanımlar için olan renklendiriciler, Ek-4 e uygun olmalıdır.

h) Genel olarak gıda maddelerinde kullanılan renklendiriciler ve kullanım koşulları Ek-5 e uygun olmalıdır.

ı) Eklerde quantum satis/QS olarak belirlenen renklendiriciler iyi üretim uygulamaları (GMP) ile uyumlu olarak, kullanım amacı için gerekli miktardan fazla olmamalı ve tüketici yanıltılmamalıdır.

j) Eklerde belirtilen maksimum miktarlar, kullanım talimatlarına uygun olarak tüketime hazır hale getirilen ürünlerdeki değerler olup kullanılan renklendirici karışımındaki aktif madde miktarını ifade etmektedir.

k) Et ve et ürünlerinin damgalanmasında sadece E155 Brown HT, E 133 Briliant blue FCF veya E 129 Allura red AC veya uygun oranlarda E133 Brilliant blue FCF ile E 129 Allura red AC nin karışımı kullanılabilir.

l) Yumurta kabuklarının süsleme amacıyla renklendirilmesinde veya damgalanmasında sadece Ek-1 de yer alan renklendiriciler kullanılabilir.

m) E123, E127, E128, E154, E160b, E161g, E173 ve 180 hariç sadece Ek-1 de verilen renklendiriciler direkt olarak tüketicilere de satılabilir.

n) Ek-2 de yer alan gıda maddeleri dışında karışım bir gıda maddesinin bileşenlerinin birinde kullanımına izin verilen bir renklendiricinin o gıda maddesinde de bulunmasına izin verilir.

o) Bir gıda maddesi sadece bir karışım gıda maddesinin hazırlanmasında kullanılıyorsa, söz konusu gıda maddesinin bu Tebliğ hükümlerine uygun olması koşulu ile bir renklendiricinin o gıda maddesinde de bulunmasına izin verilir.

Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme

Madde 6

Renklendiricilerin ambalaj ve/veya etiketi üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinemez biçimde bulundurulacaktır:

Üretici veya ambalajlayıcı veya satıcı firmanın adı veya ticari adı ve işyeri adresi,

Renklendiricinin adı ve EC kodu,

Madde karışım halinde ise, her bir renklendiricinin adı, EC kodu ve ağırlıkça azalan sırası,

Renklendiricinin; seyreltilmesini, çözünmesini, standardizasyonunu, satışını veya depolanmasını kolaylaştırmak amacı ile değişik maddeler veya gıda bileşenleri katıldı ise, kullanılan maddenin adı, kullanım amacı ve her bir bileşenin ağırlıkça azalan sırası, 

“Gıdada kullanım içindir” ifadesi veya gıdada kullanılacağını belirtir farklı bir ifade,

Gerekli ise özel depolama ve kullanım şartları,

Kullanım talimatı,

Parti veya seri numarası,

Net miktarı,

Gıdada kullanım miktarı sınırlı olan bileşenlerin % leri,

Renklendiricinin hayvansal kaynaklardan elde edilmiş ise elde edildiği hayvanın cinsi,

Üretim tarihi,

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Etiketleme Bölümüne uygun olarak son tüketim tarihi.

Numune alma ve analiz metotları

Madde7

Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınmasında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Numune Alma ve Analiz Metotları bölümünde belirtilen kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metotlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve denetim

Madde 8

 Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.  Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 9

Bu Tebliğe ait hükümlerin uygulanması, 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca denetlenir.

Avrupa Birliğine uyum

Madde 10

Bu Tebliğ 94/36/ECE sayılı “ Gıdalarda kullanılan renklendiriciler “ üzerine Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak, Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçici Madde 1

Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri, yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

Madde 11 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

EK-1

İzin Verilen Gıda Renklendiricileri

Açıklama:

Bu ekte yar alan renklendiricilerin karışımından hazırlanan Aliminyum Laklara izin verilmektedir.

EC Kodu

Genel Adı

Renk indeks numarası veya tanımı

E 100

Kurkumin

75300

E 101

Riboflavin
Riboflavin-5’-fosfat

 

E 102

Tartrazin

19140

E 104

Kinolin sarısı

47005

E 110

Sunset yellow FCF
Orange yellow S

15985

E 120

Koşineal, Karminik asit, Karminler

75470

E 122

Azorubin, Karmosin

14720

E 123

Amarant

16185

E 124

Ponso(ponceau) 4R, Koşineal Red A

16255

E 127

Eritrosin

45430

E 128

Red 2G

18050

E 129

Allura Red AC

16035

E 131

Patent Blue V

42051

E 132

İndigotin (İndigo Karmin)

73015

E 133

Brilliant Blue FCF

42090

E 140

Klorofiller ve Klorofilinler
(i) Klorofiller
(ii) Klorofilinler

 

75810
75

E 141

Klorofiller ve Klorofilinlerin bakır kompleksleri

(i) Klorofillerin bakır kompleksleri
(ii) Klorofilinler bakır kompleksleri

5815

E 142

Green S

44090

E 150a

Sade Karamel (1)

 

E 150b

Kostik sulfit karamel

 

E 150c

Amonyum karamel

 

E 150d

Amonyum sülfit karamel

 

E 151

Brilliant Black BN, Black PN

28440

E 153

Bitkisel karbon

 

E 154

Brown FK

 

E 155

Brown HT

20285

E 160a

Karotenler
(i) Karışım halindeki karotenler
(ii) Beta-karoten

75130
40800

E 160b

Anatto, Biksin, Norbiksin

75120

E 160c

Paprika ekstraktı
Kapsantin, Kapsorubin

 

E 160d

Likopen

 

E 160e

Beta-apo-8’karotenal (C 30)

40820

E 160f

Beta-apo-8’-karotenik asidin etil esteri(C 30)

40825

E 161b

Lutein

 

E 161g

Kantaksantin

 

E 162

Pancar kökü kırmızısı, Betanin

meyve ve sebzeden fiziksel yollarla hazırlanan

E 163

Antosiyaninler

77220

E 170

Kalsiyum karbonat

77891

E 171

Titanyum dioksit

77491

E 172

Demir oksit ve hidroksitler

77492

E 173

Alüminyum

77499

E 174

Gümüş

 

E 175

Altın

 

E 180

Litolrubin BK

 

(1) Karamel ifadesi renklendirme amaçlı olan, açık veya koyu kahverengi ürünler için kullanılmakta; gıdalara aroma vermek amacıyla kullanılan şekerin ısıtılması ile elde edilen, şekerimsi aromatik ürünler için kullanılmamaktadır.

EK- 2

EK-3, EK-4 veya EK-5 de Belirtilmedikçe

Renklendirici İçermeyecek Gıda Maddeleri

Ek-3, Ek-4 veya Ek-5 de belirtilen durumlar dışında aşağıdaki gıdalarda renklendirici kullanılamaz:

Rakı,

İşlenmemiş gıdalar,

Tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız, pastörize veya UHT veya sterilize aromalandırılmamış sütler,

Çikolatalı sütler,

Aromalandırılmamış fermente sütler,

Koyulaştırılmış süt ve süttozu,

Aromalandırılmamış yayık altı,

Aromalandırılmamış krema ve toz krema,

Ham hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar,

Yumurta ve yumurta ürünleri,

Un ve benzeri öğütülmüş ürünler ve nişastalar,

Ekmek ve benzeri ürünler,

Makarna ve mantı benzerleri,

Tüm mono ve disakkaritler dahil olmak üzere şekerler,

Domates salçası ve konserve domatesler,

Domates bazlı soslar,

Meyve suyu, nektarları ve sebze suları,

Patates dahil sebze, meyve ve mantarlar, konserve veya kurutulmuş, işlenmiş meyve, sebze ve mantarlar,

Ekstra reçel, ekstra jöle ve kestane püresi,

Balık, kabuklular, yumuşakçalar, et, kümes hayvanları ve av hayvanlarının etleri ve bunların preparatları, bunları içeren yemekler hariç,

Kakao ürünleri ve çikolata ürünlerindeki çikolata kısmı,

Kavrulmuş kahve, çay, hindiba, çay ve hindiba ekstraktları, çay, bitki, meyve ve tahılların infüzyon preparatları, bu ürünlerin karışımları ve kolay çözünebilen karışımları,

Tuz, tuz ikameleri, baharatlar ve baharat karışımları,

Şaraplar,

Meyve distile içkisi, meyve distillat içkisi

Şarap sirkeleri,

Sağlık sorunu olan bebek ve küçük çocuklar için hazırlanmış gıdalar dahil olmak üzere tüm bebek ve küçük çocuk gıdaları,

Bal,

Malt ve malt ürünleri,

Olgunlaştırılmış ve olgunlaştırılmamış aromalandırılmamış peynirler,

Keçi ve koyun sütünden elde edilen tereyağı.

EK-3

Sadece Belirli Renklendiricilerin Kullanımına

İzin Verilen Gıda Maddeleri

 

Gıda Maddeleri

İzin Verilen Renklendirici

Maksimum Miktar

 

Malt ekmeği

E150a Sade karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit, karamel

 

QS

 

Bira
Cidre bouche

E 150a Karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit, karamel

 

QS

 

Tereyağı (yağı azaltılmış ve konsantre tereyağları dahil)

 

E 160a Karotenler

 

QS

 

Margarin, minarin ve diğer yağ emülsiyonları ve

E 160a Karotenler
E 100 Kurkumin
E 160b Anatto. Biksin. norbiksin

QS
QS
10 mg/kg

 

Turuncu, sarı ve krem renkli olgunlaştırılmış peynirler, aromalandırılmamış eritme peynirler,

E 160a Karotenler
E 160c Paprika ekstraktı
E 160b Anatto. Biksin. norbiksin

 

QS
15 mg/kg

 

 

Sirke

E 150a Karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit, karamel

QS

Viski, tahıl alkolü

E 150a Karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit, karamel

 

QS

Şarap bazlı aromalandırılmış içkiler (bitter soda hariç) ve aromalandırılmış şaraplar

E 150a Karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit, karamel

 

QS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitter soda

E 150a Karamel

E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit, karamel

 

QS

E 100 Kurkumin
E 101 (i) Riboflavin
( ii) Riboflavin –5’-fosfat
E 102 Tartrazin
E 104 Kinolin sarısı
E 110 Sunset yellow
Orange yellow S
E 120 Koşineal, karminik asit, karminler
E 122 Azorubin, karmosin
E 123 Amarant
E 124 Ponso 4R, koşineal
E 129 Allura red AC

 

100 mg/l
Tek veya birlikte

Belirlenmiş bölgelerde üretilen likör şarapları ve kalite likör şarapları

E 150a Karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit, karamel

 

QS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirke, tuzlu su (salamura) ve yağda sebzeler (zeytin hariç)

E 101 (i) Riboflavin
(ii) Riboflavin –5’-fosfat
E 140 Klorofiller, klorofilinler
E 141 Klorofiller ve klorofilinlerin bakır   kompleksleri
E 150a Karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit, karamel
E 160a Karotenler:
-Karışım halindeki karotenler
-Beta-karoten
E 162 Pancar kökü kırmızısı, betanin
E 163 Antosiyaninler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QS

Ekstrude edilmiş, parlatılmış ve/veya meyve aromalı kahvaltılık tahıllar

E 150c Amonyum karamel
E 160a Karotenler
E 160b Anatto, biksin, norbiksin
E 160c Paprika ekstraktı, kapsantin, kapsorubin

QS
QS
25 mg/kg
QS

Meyve aromalı kahvaltılık tahıllar

E 120 Koşineal, karminik asit, karminler
E 162 Pancar kökü kırmızısı, betanin
E 163 Antosiyaninler

200 mg/kg
(tek veya birlikte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reçel, jöle ve marmelatlar ve benzeri meyve preparatları düşük kalorili ürünler dahil

 

E 100 Kurkumin
E 140 Klorofiller, klorofilinler
E 141 Klorofiller, klorofilinlerin bakır  kompleksleri
E 150a Karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit karamel
E 160a Karotenler:
(i) Karışım halindeki karotenler
(ii) Beta-karoten
E 160c Paprika ekstraktı, kapsantin, kapsorubin
E 162 Pancar kökü kırmızısı, betanin
E 163 Antociyaninler

 

QS

E 104 Kinolin sarısı
E 110 Sunset yellow
E 120 Koşineal, karminik asit, karminler
E 124 Ponso 4R, koşineal
E 142 Green S
E 160d Likopen
E 161b Lutein

 

 

 

100 mg/kg
(tek veya birlikte)

 

 

 

 

 

 

 

Sosis, salam ve pateler

E 100 Kurkumin
E 120 Koşineal, karminik asit, karminler
E 150a Karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit karamel
E 160a Karotenler:
E 160c Paprika ekstraktı, kapsantin, kapsorubin
E 162 Pancar kökü kırmızısı, betanin

20 mg/kg
100 mg/kg
QS
QS
QS
QS
20 mg/kg
10 mg/kg
QS

Kahvaltılık sosisler (min % 6 tahıl içeren)

Köfteler (burger) (min % 4 sebze ve/veya tahıl içeren)

E 129 Allura red AC
E 120 Koşineal, karminik asit, karminler
E 150a Karamel
E 150b Kostik sülfit karamel
E 150c Amonyum karamel
E 150d Amonyum sülfit karamel

25 mg/kg
100 mg/kg
QS
QS
QS
QS

Pastırma (yenilebilir dış kaplamaları)

E 100 Kurkumin
E 101 (i) Riboflavin
(ii) Riboflavin –5’-fosfat
E 120 Koşineal, karminik asit, karminler

 

 

QS

Kurutulmuş patates granülleri ve gevrekleri

 

E 100 Kurkumin

 

QS

Bezelye konservesi

E 102 Tartrazin
E 133 Brilant blue
E 142 Green S

100 mg/kg
20 mg/kg
10 mg/kg

 

 

EK- 4

Sadece Belirli Kullanımlar İçin İzin Verilen Renklendiriciler

EC Kodu ve Renklendiricinin Adı

 

Gıda Maddesi

Maksimum Miktar

E 123 Amarant

Aperatif şaraplar, hacmen % 15 den daha az alkol içeren ürünler dahil olmak üzere damıtık içkiler Balık yumurtası

30 mg/l
30 mg/l

E 127 Eritrosin

Kokteyl kirazları ve kiraz şekerlemeleri
Bigarro kirazlar (şurup halinde veya kokteyl halinde)

200 mg/kg
150 mg/kg

E 128 Red 2G

Kahvaltılık sosisler (min % 6 tahıl içeren)

20 mg/kg

Köfteler (burger) (min. % 4 oranında sebze ve/veya hububat içeren)

20 mg/kg

E 154 Brown FK

Tuzlanmış ve tütsülenmiş ringa balığı

20 mg/kg

E 161 g Kantaksantin

Strazburg sosisi

15 mg/kg

E 173 Alüminyum

Pasta ve hafif fırıncılık ürünlerinin süslenmesinde kullanılan şekerlemelerin dış kaplamaları

QS

E 174 Gümüş

Şekerlemelerin dış kaplamaları
Çikolataların süslemeleri
Likörler

QS

E 180 Litolrubin BK

Yenilebilir peynir kabukları

QS

E 160b Anatto, Biksin, Norbiksin

Sarı, turuncu ve krem renkli, olgunlaştırılmış peynirler Aromalandırılmamış eritme peynirler, Aromalandırılmış eritme peynirler Mimolet peyniri Kırmızı Leicester peyniri Margarin, minarin ve diğer yağ emülsiyonları ve susuz yağlar

15 mg/kg
15 mg/kg
15 mg/kg
35 mg/kg
50 mg/kg
10 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 160b Anatto, Biksin, Norbiksin

Gıda süsleme ve kaplama maddeleri

20 mg /kg

Hafif fırıncılık ürünleri

10 mg/kg

Yenilebilir buzlar

20 mg/kg

Likörler (Hacmen % 15 ten az alkol içerenler dahil )

10 mg /l

Tatlılar

10 mg/kg

Füme balık

10 mg/kg

Yenilebilir peynir kaplama maddesi ve kılıfları

20 mg /kg

Kuru patates, tahıl veya nişasta bazlı çerezler:

 

-Patlamış veya hacimlendirilmiş çerezler

20 mg/kg

-Diğer çerezler

10 mg/kg

Hacimlendirilmiş ve/veya meyve aromalı kahvaltılık tahıllar

25 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK- 2 ve EK- 3 de Belirtilenler Dışındaki Gıda Maddelerinde

Kullanımına İzin Verilen Renklendiriciler

Birinci Bölüm

E 101

(i)Riboflavin
(ii)Riboflavin-5’-fosfat

E 140

Klorofiller ve klorofilinler

E 141

Klorofiller ve klorofilinlerin ve bakır kompleksleri

E 150a

Sade karamel

E 150b

Kostik sulfit karamel

E 150c

Amonyum karamel

E 150d

Amonyum sülfit karamel

E 153

Bitkisel karbon

E 160a

Karotenler

E 160c

Paprika ekstraktı, kapsantin, Kapsorubin

E 162

Pancar kökü kırmızısı, Betanin

E 163

Antosiyaninler

E 170

Kalsiyum karbonat

E 171

Titanyum dioksit

E 172

Demir oksit ve hidroksitler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aşağıdaki renklendiriciler, bu ekin ikinci bölümünde belirtilen gıda maddelerinde ve tüm gıda maddelerinde Ek-2 ile Ek-3 de yer alanlar hariç olmak üzere quantum satış seviyesinde kullanılabilirler.

 İkinci Bölüm

Aşağıdaki gıdalarda, bu bölümde yer alan renklendiriciler tabloda belirtilen maksimum seviyelere kadar tek veya birlikte kullanılabilir.  Ancak, alkolsüz aromalı içecekler, yenilebilir buzlar, tatlılar, hafif fırıncılık ürünleri ve şekerlemelerde renklendiriciler, ilgili çizelgede belirtilen limite kadar kullanılabilir, fakat E 110, E122, E 124 ve E155 kodlu renklendiricilerin hiç birisinin miktarı 50 mg/kg veya 50 mg/l yi geçemez.

 

 E 100

 Kurkumin

 E 102

 Tartrazin

 E 104

 Kinolin sarısı

 E 110

 Sunset yellow FCF, Orange yellow S

 E 120

 Koşineal, Karminik asit, Karminler

 E 122

 Azorubin, Karmosin

 E 124

 Ponso 4R, Koşineal Red A

 E 129

 Allura Red AC

 E 131

 Patent Blue V

 E 132

 İndigotin (İndigo Karmin)

 E 133

 Brilliant Blue FCF

 E 142

 Green S

 E 151

 Brilliant Black BN, Black PN

 E 155

 Brown HT

 E 160d

 Likopen

 E 160e

 Beta-apo-8’karotenel (C 30)

 E 160f

 Beta-apo-8’-karotenik asidin etil esteri(C 30)

 E 161b

 Lutein

  

Gıda Maddesi

Maksimum Miktar

Alkolsüz aromalı içecekler

100 mg/l

Meyve ve sebze şekerlemeleri

200 mg/kg

Korunmuş kırmızı meyveler

200 mg/kg

Şekerlemeler

300 mg/kg

Süsleme ve kaplama maddeleri

500 mg/kg

Hafif fırıncılık ürünleri

200 mg/kg

Yenilebilir buzlar

150 mg/kg

Aromalandırılmış eritme peynir

100 mg/kg

Aromalandırılmış süt ürünleri dahil tatlılar

150 mg/kg

Soslar, çeşni maddeleri, turşular

500 mg/kg

Hardal

300 mg/kg

Balıkların ve kabukluların ezmeleri

100 mg/kg

Ön pişirme yapılmış kabuklular

250 mg/kg

Somon balığı benzerleri

500 mg/kg

Surimi

500 mg/kg

Balık yumurtası

300 mg/kg

Füme balık

100 mg/kg

Kuru patates, tahıl veya nişasta bazlı çerezler

 

-Patlamış veya hacimlendirilmiş çerezler

200 mg/kg

-Diğer çerezler

100 mg/kg

Peynirlerin yenilebilen kabukları ve kılıfları

QS

Kilo kontrol amaçlı komple formüller, günlük toplam diyet yerine geçen veya bir öğün için olan gıdalar

50 mg/kg

Tıbbi kontrol altında kullanılan komple formüller ve ek gıdalar

50 mg/kg

Sıvı gıda takviyeleri

100 mg/l

Katı gıda takviyeleri

300 mg/kg

Çorbalar

50 mg/kg

Bitkisel protein bazlı et ve balık analogları

100 mg/kg

Distile alkollü içkiler ( hacmen % 15 den az alkol içeren ürünler dahil) (Ek-2 ve Ek-3 de yer alanlar hariç)

200 mg/l

Aromalandırılmış şaraplar, aromalandırılmış şarap bazlı içkiler ve aromalandırılmış şarap- ürün kokteyleri (Ek-2 ve Ek-3 de yer alanlar hariç)

200 mg/l

Meyve şarapları (durgun ve köpüren ), elma şarabı (Cidre bouche hariç) ve aromalandırılmış armut şarabı

200 mg/l

 

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader


Belge Ziyaretçi Sayısı: 7659
Kitaplar
Tezler
Tez Arama
Sözlük
Yenilenen ORLAB katalogu için info@orlab.com.tr adresinden istekte bulunabilirsiniz.
Ayrıntılar
NMR kimyasalları hakkında herşey www.nmrkimyasallari.com
Ayrıntılar
Merck Laboratuvar El Kitabı II. baskısı çıktı.
Ayrıntılar
 
Son Eklenen Belge Tarihi: 07.08.2021 • Toplam Ziyaretçi Sayısı : 25216598
Her hakkı saklıdır © Kimyaevi
 
Orlab Merck